موقعیت‌های مکانی برخی آثار ممکن است دقیق نباشد. نشانک‌ها محدوده‌ی قرارگیری اثر را نشان می‌دهند.