برج جام

معمار: مهندسان مشاور حرکت سیال مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۲۰۱۰-۲۰۱۵ مساحت: ۶۴۰۰۰ مترمربع…

پردیس سینمایی ملت

معمار: مهندسان مشاور حرکت سیال | رضا دانشمیر، کاترین اسپیریدونوف مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۲۰۰۳-۲۰۰۸ مساحت پروژه: ۶۰۰۰ مترمربع مهندس سازه: حمید باستانی پاریزی…