پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

معماران: مهندسین مشاور روند هماهنگ مکان: تهران، ایران مساحت: ۲۱۰۰۰ مترمربع هنگامی که کارفرما ما را به عنوان مشاور معماریِ پروژه انتخاب کرد با ساختمانی مواجه شدیم که قبلاً در حال ساخت بود. کارفرما تصمی…