پروژه مسکونی باغ نگار اصفهان

معماران: شرکت توسعه مهندسی و معماری p&b | پگاه رضایی مکان: اصفهان، ایران مساحت سایت پروژه: ۱۸۷ مترمربع مساحت کل ساخته شده: ۸۱۵ متر مربع سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۳ تیم طراحی: برسیپا احمدی، پریسا خیامی، علیرضا …