مجموعه آموزشی فضیلی

معماران: دفتر معماری طرح اول | محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۴۳۵۰ مترمربع مساحت کل: ۷۲۵۰ مترمربغ سال: ۱۳۸۷ تیم طراحی: شهاب شماعی زاده، محمد سعید معاوی، نوید ملکوتی، سع…